top of page

Regulamin Sklepu

16.png

Definicje

Klient

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

 

Sklep Internetowy 

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.baby-stories.com, którego właścicielem jest MS86A Maciej Sokolnicki Architekt,  ul. Serbska 14b/7, 61-696 Poznań, o numerze ewidencyjnym. NIP: 5621742083 za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

 

Towar

Produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

Zamówienie 

Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Baby Stories a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

 

Koszyk

Funkcjonalność Sklepu Internetowego www.baby-stories.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

 

Indywidualne konto Klienta

Funkcjonalność Sklepu Internetowego www.baby-stories.com, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.

 

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

 •  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Informacja o cenie podawana na stronie www.baby-stories.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.

Zasady korzystania ze Sklepu

Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego zalogowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.

 

Przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu Internetowego użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies i zapytany o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep Internetowy. W razie braku zgody na gromadzenie tych plików użytkownik powinien opuścić stronę internetową Sklepu Internetowego.

 

Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies.

 

Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.baby-stories.com.

 

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.baby-stories.com należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 

Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

 

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.baby-stories.com.

 

Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

 

Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.baby-stories.com (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

 

W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.baby-stories.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres your@babystories.com.

 

Baby Stories może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

Procedura zawarcia Umowy

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.baby-stories.com, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

 

Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

 

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • Zamówionego Towaru,

 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

 • Wybranego sposobu dostawy,

 • Kosztów dostawy,

 • Wybranej metody płatności,

 • Wybranego adresu dostawy.

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski a dla krajów Unii Europejskiej i krajów EOG po wcześniejszym kontakcie mailowym i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.baby-stories.com Towarów, realizowana jest za pośrednictwem serwisu furgonetka.pl. Do wyboru:

 

 • Kurier - przelew

 • Kurier - pobranie 

Realizacja zamówienie to około 2-3 dni roboczych dla Albumów oraz 5 dni roboczych dla Mat oraz 1-2 dni dla przesyłki kurierskiej.


Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług furgonetka.pl na zasadach tam wskazanych.

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

 

Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.


Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a  niemieckiej wersji w EUR. Klient ma możliwość zmiany waluty na EUR, przez wybór niemieckiej wersji językowej lub – o ile taka opcja będzie dostępna w Sklepie – poprzez wybór waluty na etapie składania Zamówienia.


Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.


O ile nie zostało to inaczej wyraźnie wskazane, ceny podane w Sklepie (Cena) nie zawierają kosztu dostawy, który każdorazowo jest okazywany do akceptacji przed złożeniem finalnego Zamówienia. Ceny nie zawierają również ceł i innych opłat administracyjnych związanych z dostawą Towaru do Klienta zamieszkałego/mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; opłaty takie ponosi Klient we własnym zakresie. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę VAT w oparciu o dane podane w ramach niżej wskazanego Konta, chyba że Klient poda inne dane (np. inny adres dostawy) na etapie składania zamówienia.


W celu wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest po złożeniu Zamówienia wysyłać na adres your@babystories.com niezbędne dane do wystawienia faktury wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma ona dotyczyć. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od finalnej daty dostawy podanej na potwierdzeniu Zamówienia.    

PayPal:

- Szybki przelew 

- Płatność kartą kredytową

Przelew Klasyczny

 

Zamówienie nieopłacone w terminie 10 dni zostanie anulowane.

Newsletter

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający ustala poniżej zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Administratorem usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Sprzedający. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zamówionych informacji. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.

 

Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację w Sklepie w zakładce „newsletter”, która odbywa się poprzez podanie przez Klienta własnego adresu e-mail.

Przy zamawianiu Newslettera Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz przetwarzanie jego danych osobowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Sprzedającego.

 

Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedający jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim.

 

Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

W celu zarejestrowania się Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta i być zgodne z prawdą.

 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

 

Sprzedający rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Klienta z bazy Newsletter. Klient rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

Własność intelektualna

W przypadku zlecenia Sprzedającemu wykonania Usługi polegającej na wykonaniu a następnie sprzedaniu Towaru wykonanego wg Projektu, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi i/lub sprzedaży Towaru w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń Klienta odnośnie przysługiwania mu autorskich praw majątkowych do Projektów lub poszczególnych jego elementów, jak również w każdym przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń odnośnie Projektów lub jego elementów.

 

Sprzedający udostępniając Klientowi projekty umieszczone w Sklepie pozostaje wyłącznie uprawnionym z tytułu przysługujących praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej związanych z tymi utworami. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie oznacza przeniesienia na Klienta jakiegokolwiek tytułu prawnego do w/w praw istniejących przed zawarciem takiej umowy.    

Postanowienia Końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Baby Stories a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Baby Stories a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Baby Stories.

 

Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.baby-stories.com. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dostawa
Metody Płatności
Umowy
Zasady krzstania ze Sklepu
Postanowienia Ogólne
Definicje
Postanowienia Końcowe
Własność intelektualna
rak-01.png
bottom of page